Algemene Voorwaarden

Nederlands (click here for English)

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Knowthename (hierna te noemen KTN) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden) van toepassing. Tenzij Knowthename zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval
de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van KTN zijn vrijblijvend en KTN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door KTN. KTN is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt KTN dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW.
3.2 Voor transport binnen Nederland brengen wij €9,08 in rekening. Voor transport naar belgië bedragen de verzendkosten €10,29. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. Momenteel wordt er alleen binnen Nederland en België verzonden.
3.3 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf: direct en online door middel van iDEAL doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.

Artikel 4. Levering
4.1 We verzenden alle bestellingen in principe binnen 14 werkdag(en) na ontvangst van de betaling via Post-NL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt je hiervan via e-mail een bericht. Wij laten de bestelling via Post-NL versturen, dit betekent dat voor ontvangst dient te worden getekend. Mocht je op moment van afgifte niet thuis zijn dan kun je het pakket op het postkantoor in de buurt ophalen. Mocht het pakket niet binnen 3 weken worden opgehaald, dan zal het pakket door ons retour worden ontvangen. Wij zullen het aankoopbedrag minus de verzendkosten aan je terugstorten.
4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.
4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Artikel 5. Reclames en retourzending
5.1 Wij doen er alles aan om een kwalitatief goed product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je het na ontvangst binnen twee (2) kalenderdagen online via onze website aanmelden voor retour. Als een retour wordt goedgekeurd zul je hiervan een bevestiging krijgen met het retournummer. Het te retourneren item dient binnen vijf (5) werkdagen na akkoordverklaring door KTN, voorzien van het benodigde retournummer aan ons geretourneerd en door ons ontvangen te zijn.
5.2 Het artikel dient op de dag van ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen dezelfde dag per email aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er direct na ontvangst een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.
5.3 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan je verwachting voldoen dan kun je de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Deze garantie vervalt wanneer:
1. Het artikel gedragen en/of gewassen is
2. Het artikel beschadigd is en/of je zelf getracht hebt de schade/een gebrek te herstellen;
3. Je de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet hebt opgevolgd (lederen schoenzolen mogen bijvoorbeeld niet beschadigd zijn).
5.4 De retourzending zal na correcte ontvangst worden bevestigd via email. Tevens zal de terugbetaling ook worden bevestigd via email. Wij zullen de bank en/of ideal/creditcardmaatschappij opdracht geven om het bedrag aan je te retourneren. Het reeds betaalde bedrag zal binnen zeven (7) werkdagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan je worden teruggestort (via Ideal dan wel rechtstreeks). Houdt hierbij wel rekening met een verwerkingstijd van de bank en/of Ideal. De gehele procedure kan ca. 2 weken in beslag nemen.
5.5 De kosten voor het retour zenden naar KTN komen voor je eigen rekening, tenzij anders is overeengekomen. Je dient retouren te allen tijde voldoende te frankeren, anders worden ze niet in ontvangst genomen.
5.6 Je bent zelf verantwoordelijk voor de retour gezonden spullen. Wij adviseren je dan ook om de items als zeker pakket te verzenden via TNT Post. Meer info,( zieTNT post.)

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid van KTN en van het personeel en de producten van KTN voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. KTN is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
6.2 KTN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van KTN.
6.3 Iedere aansprakelijkheid van KTN jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan KTN verschuldigd is.
6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en KTN, dan wel tussen KTN en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en KTN, is KTN niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van KTN.

Artikel 7. Overmacht
7.1 KTN heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat KTN gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan KTN kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien je aan KTN schriftelijk opgave doet van een adres, is KTN gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan KTN schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door KTN gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat KTN deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met KTN in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door KTN vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 KTN is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van KTN zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KvK- nummer 66679788.

Engels (klik hier voor Nederlands)

Terms and Conditions

Article 1. Definitions and applicability
1.1 All offers, orders and agreements of Knowthename I. (Hereinafter KTN) these Terms and Conditions (hereinafter referred to as Conditions). Unless KTN in writing agrees to other conditions. Any deviations to the customer can derive no rights for future transactions.
1.2 Accepting an offer or placing an order implies that you accept the applicability of these conditions.
1.3 The provisions in these conditions can be waived only in writing, in which case the remaining provisions shall remain in force.

Article 2. Offers / agreements
2.1 All offers are subject KTN and reserves the right to change prices, especially when based on (legal) regulations.
2.2 An agreement is only after acceptance of your order KTN. KTN is entitled to refuse orders or attach certain conditions to the delivery, unless otherwise specified. If an order is not accepted, KTN this within two (2) working days of receiving the order.

Article 3. Prices and Payments
3.1 The prices for the products and services are in euros including VAT.
3.2 For transport within the Netherlands we charge € 9.08. For customers from Belgium, we charge €10.29 for shipping the order. For customers from other countries than the Netherlands, the contribution of the shipping costs depending on the country and the height of the amount of the order. Currently we are only shipping to the Netherlands and Belgium.
3.3 After placing an order you will receive immediate confirmation by e-mail with the total cost, including shipping. Payment is always made in advance: direct and online via iDEAL, but the agreement of the betalingsbemiddelde. For online payments, no extra charge.

Article 4. Delivery
4.1 We ship all orders within 14 business day(s) basically after receipt of payment via Post-NL to the specified delivery address when ordering. If we deviate from this for some reason you will get notified by e-mail message. We have the order sent via Post-NL, which means for receipt should be signed. If you are not home date of the issue then you can package at the post office nearby pick. If the package within three weeks to be picked up, then the packet will be received by our returns. We will purchase amount minus the shipping costs to your refund.
4.2 Any delay in delivery, the customer is not entitled to damages, rescission of the contract or breach of any obligation imposed on him from this or any other related agreement may arise.
4.3 The product must be received 30 days after the order is delivered to the customer. If not, the customer can purchase immediately undone. This does not apply if the parties have agreed to a different delivery.
4.4 Delivery of parts is permitted.
4.5 We do our best to keep the website up to date as possible, but it can prevent the unlikely event a product is no longer available. In this case we will contact you.

Article 5. Complaints and returns
5.1 We are committed to delivering a quality product. If the item ordered does not meet your expectations, you can use the receipt within two (2) calendar days to register online via our webshite return. If a return is approved you will receive a confirmation of the return code. The item must be returned within five (5) working days after agreement by KTN statement, return with the required number to us returned and received by us to be.
5.2 The product has on the date of receipt to be checked for any defects, imperfections or damage. These serve the same day by e-mail to us to be reported. Items with an error, imperfection or dam age that are returned without a receipt immediately after notification is given of a flaw, imperfection or damage can not be accepted.
5.3 We will be any problem as soon as possible. If the solution does not meet your expectations then you can order without additional cost, cancel. This warranty is void if:
1. The article carried and / or washed
2. The article is damaged and / or you’ve tried yourself the damage / repair a defect;
3. Your manual and / or use instructions were not followed (leather shoes are not allowed to be damaged).
5.4 The return will be confirmed after proper receipt by email. In addition, the reimbursement be confirmed by email. We will bank and / or ideal / credit card company, ask to the amount of your return. The amount paid will be within seven (7) days after the order is received your return will be refunded (or directly by Ideal). Does this do take a processing time of the bank and / or Ideal. The entire procedure may take about two weeks to complete.
5.5 The cost of returning to KTN fight for your own account, unless otherwise agreed. You should always return sufficient postage, otherwise they will not be accepted.
5.6 You are responsible for the returned items. We recommend you also order the items as a package sure to send via TNT. More info (zieTNT post.)

Article 6. Liability
6.1 Any liability of KTN and the staff and the products of KTN for any damages of any kind, direct or indirect, including loss, consequential loss, damage to movable or immovable property or persons, is expressly excluded. KTN is not liable for the damages that the execution of the agreement caused by third parties.
6.2 KTN accepts no liability for any damages resulting from the use of the products of KTN.
6.3 Any liability of KTN against Buyer in any case limited to no more than the invoice amount the buyer under the agreement due to KTN.
6.4 For misunderstanding, delays or transmission of orders and messages resulting from the use of Internet or other means of communication between client and KTN, or between KTN and others, as it relates to the relationship between customer and KTN, KTN is not liable, except to the extent it is a matter of intent or gross negligence of KTN.

Item 7. Force Majeure
7.1 KTN in case of force majeure the right, at its option, the execution of your order to suspend or terminate the contract without judicial intervention, by notifying in writing and without being liable for any KTN compensation, unless under the circumstances to standards of reasonableness and fairness.
7.2 Force majeure is defined as any failure that can not be attributed KTN, because it is not due to her fault and not under the law, legal act or generally accepted for its account.

Article 8. Privacy
All personal information will only be used for processing the order and will never be made available to third parties.

Item 9. Miscellaneous
9.1 If you KTN writing of an address, KTN entitled to that address to send all orders unless you KTN writing of another address to which your orders are to be sent.
9.2 Where KTN during any period of time whether or not deviate from these Conditions, shall not affect its right to demand immediate and strict compliance with these Conditions. You can never assert any right under that KTN these conditions smoothly.
9.3 If one or more provisions of these terms or any other agreement with KTN in conflict with any applicable provision, the provision will expire and will be replaced by a KTN adopt new lawful condition .
9.4 KTN is competent in the execution of your order (s) use of third parties.

Article 10 Applicable law and jurisdiction
10.1 All rights, obligations, offers, orders and agreements to which these conditions apply, including these conditions, only Dutch law.
10.2 All disputes between parties will be submitted to the competent court in the Netherlands.

Article 11
These General Terms of KTN Chamber of Commerce Chamber of Commerce in Rotterdam,Netherlands under number: 66679788.