Copyright Notice

Nederlands (click here for English)

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot nu en het logo van www.knowtname.org, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Know The Name en haar werkmaatschappijen (hierna tezamen aangeduid als: “Know The Name”).Know The Name behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Knowtname en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Know The Name is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website. Know The Name heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Know The Name, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. Know The Name heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, en beeldmateriaal.

English (klik hier voor Nederlands)

All (intellectual) property rights in and now the logo of www.Know The Name.org, including in each case includes the brand rights are solely Know The Name Iand its subsidiaries (hereinafter collectively referred to as “Know The Name” ). Know The Name reserves these rights expressly. The (copy) rights relating to the format and content of this website (its data, images, sounds, text and other information) rests solely with Know The Name and / or its licensors. The content of this website may be used only for personal use. Without the prior written permission of Know The Name is not permitted in the content of this website or any part thereof, transmit, distribute or make available to third parties except to the extent strictly necessary to use this website . Know The Name has the right but not the obligation, to access to information or to withhold information from this site to be removed if there is at the sole discretion of Know The Name, there are (possible) violation of rights of third parties. Know The Name also has the right – unless otherwise agreed with the author – to shorten submitted material and / or modify. This applies to text and images.