Disclaimer

Nederlands (click here for English)

Deze internetsite en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met KNOW THE NAME design of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze internetsite aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

KNOW THE NAME design noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze internetsite aanwezig is.

Deze internetsite kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door KNOW THE NAME design gecorrigeerd zullen worden naar KNOW THE NAME design’s goeddunken. Ook wordt de informatie op deze internetsite regelmatig bijgewerkt. KNOW THE NAME design behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze Internetsite verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden internets ites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze internetsite toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze internetsite. Om deze reden sluit KNOW THE NAME design alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze internetsite.

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van KNOW THE NAME design herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de internetsite zijn het eigendom van KNOW THE NAME design. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van het geen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van KNOW THE NAME design. Op deze voorwaarden en deze onthoudingsverklaring, alsmede enige vordering gebaseerd op het gebruik van informatie van deze internetsite is het Nederlands Recht van toepassing.

© Copyright 2011-2018 KNOW THE NAME design. Alle rechten voorbehouden.

English (klik hier voor Nederlands)

The information on this website is provided to you for information purposes only. KNOW THE NAME design uses its best efforts to maintain and update this website, but is not responsible for any defects or loss — mechanical or otherwise — that result from the use of this website. KNOW THE NAME design disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this internet site. KNOW THE NAME design endeavours to update this internet site as often as possible, but cannot be held responsible for out-of-date, inaccurate, or omitted information.

No part of this site may be reproduced in whole or in part without the express, written and prior consent of KNOW THE NAME design. This internetsite and all of its contents are subject to Dutch Law.

© Copyright 2011-2018 KNOW THE NAME design. All rights reserved